Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PURITYPESTS.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego puritypests.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Michała Żołądkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Kręta 2, 05-270 Marki, NIP: 5222934125, REGON: 142969366, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. wiadomość e-mail, na adres: biuro@puritypests.pl,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 660 750 341.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej puritypests.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie puritypests.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługi DDD – usługi stacjonarne, świadczone fizycznie (offline) przez Usługodawcę lub podmioty trzecie działające we własnym imieniu i na własny rachunek, obejmujące w szczególności dezynsekcję, deratyzację, dezynfekcję oraz dezodoryzację, o których informacja jest prezentowana w Serwisie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, w tym informacji o Usługach DDD czy artykułów prezentowanych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia przeglądanie informacji zamieszczonych na jego stronach, w tym w szczególności informacje na temat Usług DDD.
 4. Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności informacje o działalności Usługodawcy, w tym w szczególności Usługach DDD, oraz inne treści prezentowane w Serwisie.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu również informacje, artykuły i inne publikacje. Informacje, artykuły i inne treści prezentowane w Serwisie mają charakter poglądowy oraz teoretyczny. Stanowią one subiektywny wyraz opinii lub wiedzy autora. Treści o których mowa zdaniu poprzednim, w tym zawarte w nich opinie czy porady nie zastępują wymaganej rzeczywistej i aktualnej analizy i weryfikacji konkretnych przypadków, sytuacji i problemów w praktyce.

V. USŁUGI DDD

 1. Usługodawca może prezentować na Stronach Serwisu poglądowe informacje o cenach oraz zakresie świadczonych przez niego fizycznie (offline) usług, w tym w szczególności Usług DDD oraz innej działalności. Prezentowane informacje, w tym w szczególności informacje o cenach mają charakter wyłącznie poglądowy. Użytkownik nie może dokonać zamówienia na Usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, usługi czy produkty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik zainteresowany złożeniem zamówienia na usługi czy produkty Usługodawcy, w tym w szczególności Usługi DDD, jak również uzyskaniem wyceny takiej usługi oraz informacji o podmiotach realizujących Usługi DDD, kontaktuje się z Usługodawcą telefonicznie lub e-mailowo, na podane w Serwisie dane kontaktowe Usługodawcy, kierując zapytanie ofertowe (dalej jako ,, Zapytanie ofertowe”) do Usługodawcy.
 3. Kierując do Usługodawcy Zapytanie ofertowe Użytkownik wskazuje Usługodawcy w szczególności rodzaj Usługi DDD lub innej usługi, którą jest zainteresowany, rodzaj występującego u Użytkownika szkodnika, rodzaj oraz powierzchnie obiektu, lokalu lub pomieszczenia w którym świadczona ma być Usługa DDD lub inna usługa.
 4. Dalsze ustalenia w kwestii świadczonych przez Usługodawcę usług, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym w szczególności Usług DDD, odbywa się między stronami poza Serwisem i nie jest jego częścią.
 5. Z uwagi na charakter świadczonych Usług DDD, Usługodawca lub inny podmiot wykonujący usługi może przekazać Użytkownikom zalecenia w kwestii zachowania bezpieczeństwa po wykonaniu usługi. W szczególności Użytkownik u którego świadczone są takie usługi powinien:
  1. wietrzyć mieszkanie, budynek lub inne pomieszczenie w którym wykonywana była Usługa DDD lub inna usługa przez minimum 1 godzinę, a także opuścić na ten czas mieszkanie, budynek lub inne pomieszczenie;
  2. po wykonanej usłudze dokładnie umyć wszelkie powierzchnie, w tym w szczególności naczynia, sztućce i inne przedmioty, w tym w szczególności te które mają styczność z żywnością;
  3. przez co najmniej 2 dni po wykonaniu usługi, zwracać szczególną uwagę oraz w szczególności powstrzymywać dzieci oraz zwierzęta przed dotykaniem miejsc, które miały styczność z używanymi w czasie usługi produktami.
 6. Inne wytyczne i zalecenia w zależności od świadczonej Usługi DDD lub innej usługi mogą być przekazane indywidualnie Użytkownikowi podczas lub po wykonanej usłudze lub poszczególnej czynności.
 7. Usługi DDD mogą być świadczone przez Usługodawcę lub wskazane podmioty trzecie działające we własnym imieniu i na własny rachunek.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

VII.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW, Kręta 2, 05-270 Marki poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@puritypests.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca ponosi względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub realizacji Usług, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.
 3. Usługodawca oraz Przedsiębiorca zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości 200 zł.
 4. Usługodawca jest uprawniony w stosunku do Przedsiębiorców do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.

Obszar naszego działania to dzielnice Warszawy:
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz,
a także wszystkie okoliczne miejscowości, m. in:
Piaseczno, Łomianki, Konstancin Jeziorna, Pruszków, Marki, Wołomin, Zielonka, Ząbki, Izabelin, Józefów, Raszyn, Piastów i inne.

Zadzwoń już dzisiaj i pozbądź się szkodników ze swojego otoczenia!

Siedziba główna:

Purity:Pests ul. Kręta 2
05-270 Marki, woj. mazowieckie

Michał Żołądkowski
Telefon: +48 660 750 341

E-mail: biuro@puritypests.pl
E-mail: michal.zoladkowski@puritypests.pl

Regulamin strony | Polityka prywatności

Potrzebujesz pomocy ze szkodnikami?

Jesteśmy do Państwa dyspozycj:

 • 9:00 - 18:00   Poniedziałek
 • 9:00 - 18:00   Wtorek
 • 9:00 - 18:00   Środa
 • 9:00 - 18:00   Czwartek
 • 9:00 - 18:00   Piątek

Vector Illustration by www.Vecteezy.com

Back to Top